سخن مدیر:

درباره

درباره

سرخه تله مکانی است که شما در آن با یادگیری مطالب گوناگون راجع به فناوری و نحوه استفاده از آن ها می توانید یک گیک واقعی شوید. بنای ما این است که روزانه یک مطلب برای شما ارایه کنیم.  مطالب معمولا به گونه ای خواهند بود که سطح عمومی دانش فناوری شما را افزایش دهند و به شما بیاموزند که چگونه می توانید بین ابزار های مختلف ارتباط برقرار کرد.. چگونگی استفاده از گجت ها برای ایجاد یک کاربرد جدید بهترین استفاده از گجت ها است.

سرخه تله : تله به قله ای گفته می شود که دارای دیواره سخت و غیر قابل عبور باشد که همانند دام و تله عمل می کند و قله نورد را با مشکل رو به رو می کند. سرخه به معنای قرمز  و آتشین است. بنابراین، سرخه تله به معنای دیوار آتشین غیر قابل نفوذ و عبور است. البته سرخه تله نام یکی از چکادهای سماموس است.


نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه